[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bình Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bình Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về Tài sản ngắn hạn
1.1.1. Khái niệm tài sản trong doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả tài sản trong doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH
2.1. Giới thiệu về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất Nhập khẩu Bình Minh
2.1.1. Khái quát sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Bình Minh
2.2.1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn – 2014
2.2.2. Tình hình sử dụng Tài sản – Nguồn vốn
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Bình Minh
2.3.1. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Bình Minh
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH
3.1. Định hướng phát triển
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Bình Minh
3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có
3.2.2. Hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí
3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan