[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sao Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sao Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển TSNH
1.2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
1.2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Nhân tố chủ quan
1.2.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI
2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH TM Sao Mai
2.1.1. Vài nét về Công ty TNHH TM Sao Mai
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TM Sao Mai
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH TM Sao Mai giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TM Sao Mai
2.2.2. Tình hình Tài Sản – Nguồn vốn của Công ty TNHH TM Sao Mai
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH TM Sao Mai
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển TSNH
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH TM Sao Mai
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH TM SAO MAI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TM Sao Mai
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH TM Sao Mai
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan