[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp tư nhân Thương mại Tổng hợp Kim Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp tư nhân Thương mại Tổng hợp Kim Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn
1.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KIM THÀNH
2.1. Khái quát về Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hơp Kim Thành
2.1.1. Các thông tin cơ bản về Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hợp Kim Thành
2.1.2. Lịch sử ra đời và phát triển của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hợp Kim Thành
2.1.3. Khái quát về ngành nghề hoạt động
2.1.4. Khái quát tình hình kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hợp Kim Thành
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hợp Kim Thành giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hợp Kim Thành
2.2.2. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hợp Kim Thành
2.2.3. Đánh giá kết quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hợp Kim Thành
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KIM THÀNH
3.1. Định hướng phát triển của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hợp Kim Thành
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại tổng hợp Kim Thành
3.2.1. Chính sách quản lý khoản phải thu
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan