[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4.1. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.4.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.5. Nhu cầu vốn đầu tư cho tài sản ngắn hạn và phương pháp xác định
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động của TSNH
1.2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của TSNH
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4.1. Nhân tố chủ quan
1.2.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Máy và xây dựng Quang Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH và xây dựng Quang Minh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.1.3. Khái quát đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2012-2014
2.1.4.1. Kết quả kinh doanh
2.1.4.2. Tình hình tài sản - nguồn vốn
2.1.4.3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng TSNH tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.2.1. Qui mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty
2.2.2. Tài sản tiền và các khoản tương đương
2.2.3. Tài sản các khoản phải thu
2.2.4. Quản lý hàng tồn kho
2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH của công ty
2.2.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động của TSNH
2.2.5.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của TSNH
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những mặt hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH MÁY VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH
3.1. Định hướng hoạt động của công ty TNHH Máy và xây dựng Quang Minh
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Máy và xây dựng Quang Minh
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu
3.2.4. Giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan