[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại Gia Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại Gia Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Khái quát về tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.2. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.1.2.3. Phân loại tài sản của doanh nghiệp
1.1.3. Tài sản ngắn hạn
1.1.3.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.3.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.3.4. Phân loại tài sản ngắn hạn.
1.1.4. Tài sản dài hạn
1.1.4.1. Khái niệm về tài sản dài hạn
1.1.4.2. Đặc điểm của tài sản dài hạn
1.1.4.3. Vai trò của tài sản dài hạn
1.1.4.4. Phân loại tài sản dài hạn trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.1.1. Quản lý tài sản tiền
1.2.1.2. Quản lý các khoản phải thu
1.2.1.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.2. Nội dung quản lý tài sản dài hạn
1.2.2.1. Quản lý tài sản cố định
1.2.2.2. Quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.3.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.1.1. Trình độ cán bộ quản lý và tay nghề của người lao động
1.4.1.2. Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp
1.4.1.3. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn
1.4.1.4. Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
1.4.2. Các nhân tố khách quan
1.4.2.1. Khoa học – công nghệ
1.4.2.2. Môi trường kinh tế
1.4.2.3. Nhu cầu khách hàng
1.4.2.4. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA HƯNG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
2.2. Thực trạng quản lý tài sản tại công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
2.2.1. Thực trạng về qui mô và cơ cấu tài sản của công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
2.2.2. Thực trạng quản lý TSNH của Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
2.2.2.1. Quản lý tài sản tiền
2.2.2.3. Quản lý các khoản phải thu
2.2.2.4. Quản lý hàng tồn kho
2.2.3. Thực trạng quản lý tài sản dài hạn của Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng.
2.2.3.1. Quy mô và cơ cấu tài sản dài hạn
2.2.3.2. Quản lý tài sản dài hạn
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng.
2.3.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng.
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
2.3.2.1. Khả năng thanh toán của Công ty
2.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh các hoạt động của doanh nghiệp
2.3.2.3. Hệ số sinh lời tài sản ngắn hạn
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
2.3.3.1. Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn và hệ số sinh lời tài sản dài hạn
2.3.3.2. Suất hao phí tài sản cố định
2.4. Nhận xét về hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng.
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA HƯNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH tại công ty
3.2.1.1. Giải pháp quản lý hàng tồn kho
3.2.1.2. Giải pháp quản lí khoản phải thu
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH tại công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Gia Hưng
3.2.2.1. Nâng cao công tác quản lý TSCĐ
3.2.2.2. Tăng cường đổi mới công nghệ, quản lý, sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan