[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Mỏ - Xây dựng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Mỏ - Xây dựng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỎ - XÂY DỰNG
1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỎ - XÂY DỰNG
2.1. Giới thiệu về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành của công ty TNHH đầu tư công nghệ Mỏ - Xây dựng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH đầu tư công nghệ Mỏ - Xây dựng
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư công nghệ Mỏ - Xây dựng
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH đầu tư công nghệ Mỏ - Xây dựng
2.2.1. Tình hình tài sản của công ty TNHH đầu tư công nghệ Mỏ - Xây dựng
2.2.2. Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH đầu tư công nghệ Mỏ - Xây dựng
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH đầu tư công nghệ Mỏ - Xây dựng
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỎ - XÂY DỰNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH đầu tư công nghệ Mỏ - Xây dựng
3.1.1. Cơ hội và thách thức
3.1.2. Định hướng phát triển của ngành xây dựng
3.1.3. Định hướng phát triển của công ty TNHH đầu tư công nghệ Mỏ - Xây dựng
3.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỎ - XÂY DỰNG
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH tại công ty
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH tại công ty
3.2.3. Một số giải pháp chung khác
3.3. Kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan