[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VINAPRO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp:
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính
1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính:
1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính:
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1. Thông tin kế toán
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh:
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính.
1.2.2. Thông tin khác
1.2.2.1. Môi trường bên trong doanh nghiệp
1.2.2.2. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Phương pháp phân tích
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ:
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động tài sản:
1.4.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn:
1.4.1.3. Phân tích mỗi quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.4.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.4.2. Chỉ tiêu khả năng quản lý tổng tài sản
1.4.4.3. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản ngắn hạn
1.4.4.4. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản dài hạn
1.4.4.5. Chỉ tiêu khả năng quản lý nợ
1.4.4.6. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.4.4.7. Phân tích Dupont
1.4.5. Phân tích đòn bẩy
1.4.5.1. Phân tích điểm hòa vốn
1.4.5.2. Cách xác định điểm hoà vốn
1.4.5.3. Phương pháp phân tích
1.4.6. Phân tích đòn bẩy hoạt động
1.4.7. Phân tích đòn bẩy tài chính
1.4.8. Phân tích đòn bẩy tổng hợp
1.4.9. Phân tích SWOT.
1.4.9.1. Khái niệm phân tích SWOT
1.4.9.2. Nội dung phân tích SWOT
1.4.9.3. Ý nghĩa các thành phần
1.4.9.4. Cơ hội
1.4.9.5. Thách thức
1.4.9.6. Thực thi mô hình SWOT
1.4.10. Nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.10.1. Nhân tố khách quan
1.4.10.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAPRO
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VINAPRO
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VINAPRO
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VINAPRO
2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.2. Phân tích tài chính công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VINAPRO
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán giai đoạn 2011- 2013
2.2.1.1. Phân tích kết cấu và biến động tài sản
2.2.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn:
2.2.1.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn.
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính.
2.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty.
2.2.4.2. Chỉ tiêu khả năng quản lý tổng tài sản
2.2.4.3. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.4.4. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản dài hạn
2.2.4.5. Chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý hàng tồn kho, khoản phải thu, phải trả
2.2.4.6. Chỉ tiêu khả năng quản lý nợ
2.2.4.7. Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời :
2.2.5. Phân tích Dupont
2.2.6. Phân tích SWOT
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CÁI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAPRO
3.1. Đánh giá chung về những tồn tại trong tình hình tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinapro.
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinapro
3.2.1. Quản lý khả năng thanh toán
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.4. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
3.2.5. Giảm thiểu chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.
3.2.6. Một số giải pháp khác
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan