[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Landco

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Landco
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính
1.1.4. Ý nghĩa phân tích tài chính
1.2. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.2.3. Phương pháp Dupont
1.2.4. Phương pháp thay thế
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.3.1. Thông tin kế toán
1.3.2. Các nguồn thông tin khác
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích kết quả kinh doanh
1.4.2. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn
1.4.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO
2.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần LANDCO
2.1.1. Giới thiệu thông tin chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần LANDCO
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn
2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần LANDCO
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO
3.1. Định hướng phát triển
3.2. Giải pháp hoàn thiện
3.2.1. Biện pháp quản lý và sử dụng hàng tồn kho
3.2.2. Tăng cường công tác thu đòi các khoản phải thu
3.2.3. Giảm thiểu chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan