[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Phú Thái

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Phú Thái
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu cung cấp cho hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin kế toán
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.2. Các thông tin khác.
1.2.2.1. Môi trường bên trong.
1.2.2.2. Môi trường bên ngoài.
1.3. Các phương pháp phân tích
1.3.1. Phương pháp tỷ số.
1.3.2. Phương pháp so sánh.
1.3.3. Phương pháp Dupont.
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.4.3.1. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn.
1.4.3.2. Phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn.
1.4.4. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.4.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4.6.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.6.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.6.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản.
1.4.6.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÁI.
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Phú Thái
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Phú Thái
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Phú Thái.
2.2. Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Phú Thái
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn công ty cổ phần Phú Thái.
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động nguồn vốn
2.2.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn công ty cổ phần Phú Thái
2.2.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn công ty cổ phần Phú Thái.
2.2.4. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Phú Thái
2.2.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần Phú Thái
2.2.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính công ty cổ phần Phú Thái
2.2.6.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.6.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.6.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần Phú Thái
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẮM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÁI.
3.1. Định hướng phát triển công ty cổ phần Phú Thái.
3.1.1. Đánh giá chung về môi trường của công ty.
3.1.2. Định hướng phát triển công ty cổ phần Phú Thái
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Phú Thái
3.2.1. Các biện pháp quản lý hàng tồn kho
3.2.2. Các biện pháp tăng khả năng sinh lời.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan