[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thăng Long số 9

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thăng Long số 9
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Nội dung tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Mục tiêu phân tích tài chính
1.2.2. Vai trò quản lý tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG SỐ 9
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phẩn Thăng Long số 9
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thăng Long số 9
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thăng Long số 9
2.2.1. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.2. Phân tích tình hình biến động tài sản – nguồn vốn của công ty
2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.4. Phân tích tình hình tài chính chung của công ty thông qua chỉ số Z – score
2.3. Kết luận
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG SỐ 9
3.1. Giải pháp giảm thiểu chi phí trong công ty.
3.1.1. Giảm thiểu chi phí về nguyên vật liệu
3.1.2. Nâng cao trình độ, tay nghề người lao động
3.1.3. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thi công
3.1.4. Nâng cao năng lực quản lý tài sản của công ty
3.2. Nâng cao hiệu quả quản lý tiền mặt
3.3. Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu
3.4. Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan