[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Tiến Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Tiến Đạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính
1.1.4. Mục tiêu của phân tích tài chính
1.2. Nguồn thông tin sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2. Thông tin kế toán doanh nghiệp
1.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp phân tích.
1.3.1. Các bước tiến hành
1.3.2. Các phương pháp phân tích
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
1.4.3. Phân tích báo cáo sản xuất kinh doanh
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp
1.4.5. Phân tích Dupont
1.4.6. Phân tích điểm hòa vốn.
1.4.7. Phân tích đòn bẩy
1.4.8. Phân tích SWOT
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp.
1.5.1. Bộ máy quản trị doanh nghiệp.
1.5.2. Nhân tố con người
1.5.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật
1.5.4. Vốn kinh doanh
1.5.5. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của từng ngành
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT
1.1. Tổng quan về công ty TNHH Tiến Đạt
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
1.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty
1.2. Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Tiến Đạt
1.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của công ty TNHH Tiến Đạt
1.2.2. Phân tích báo cáo sản xuất kinh doanh
1.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Phân tích chỉ tiêu tài chính.
1.2.5. Phân tích nhóm chỉ tiêu quản lý nợ
1.2.6. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời:
1.2.7. Ứng dụng phân tích Dupont phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Tiến Đạt
1.2.8. Phân tích điểm hòa vốn của công ty TNHH Tiến Đạt.
1.2.9. Phân tích đòn bẩy của công ty TNHH Tiến Đạt.
1.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty TNHH Tiến Đạt.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan