[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.1. Tổng quan về công ty chứng khoán
1.1.1. Khái niệm về công ty chứng khoán
1.1.2. Phân loại công ty chứng khoán
1.1.3. Vai trò của công ty chứng khoán
1.1.4. Các hoạt động chủ yếu của công ty chứng khoán
1.1.4.1. Hoạt động môi giới chứng khoán
1.1.4.2. Hoạt động tự doanh chứng khoán
1.1.4.3. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và tài chính doanh nghiệp
1.1.4.4. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán
1.1.4.5. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư
1.2. Phân tích tài chính của công ty chứng khoán
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Quy trình phân tích tài chính của công ty chứng khoán
1.2.3. Đặc điểm phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.2.4. Vai trò phân tích tài chính của công ty chứng khoán
1.2.5. Các tài liệu dùng để phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.2.5.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.5.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.5.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.5.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.5.5. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.6. Các phương pháp phân tích tài chính của công ty chứng khoán
1.2.6.1. Phương pháp so sánh
1.2.6.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.6.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Nội dung phân tích tài chính của công ty chứng khoán
1.3.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.3.2. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
1.3.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3.3.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.3.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.3.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản của công ty
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tình hình tài chính của công ty chứng khoán
1.4.1. Nhân tố kiểm soát được
1.4.2. Nhân tố không kiểm soát được
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀ BÌNH
2.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.3.1. Đại hội đồng cổ đông
2.3.2. Ban kiểm soát Hội đồng quản trị
2.3.3. Hội đồng quản trị
2.3.4. Tổng giám đốc
2.3.5. Phòng môi giới
2.3.6. Phòng tự doanh
2.3.7. Phòng kế toán lưu ký
2.3.8. Phòng tư vấn đầu tư
2.3.9. Phòng công nghệ thông tin(CNTT)
2.3.10. Phòng Kế hoạch Tổng hợp Nhân sự
2.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình
2.5. Phân tích tình hình tài chính công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình
2.5.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình trong giai đoạn 2011-2013
2.5.2. Tình hình biến động nguồn vốn
2.5.3. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.5.3.1. Phân tích doanh thu của công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.5.3.2. Phân tích chi phí của công ty trong giai đoạn 2011-2013
2.5.3.3. Phân tích lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2011-2013
2.6. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán giai đoạn 2011-2013
2.7. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của công ty giai đoạn 2011-2013
2.8. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản của công ty HBS
2.9. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
2.10. Đánh giá tình hình tài chính của công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.10.1. Những kết quả đạt được
2.10.2. Những hạn chế tồn tại
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẮM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
3.1. Định hướng phát triển công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
3.1.1. Bối cảnh nền kinh tế hiện nay….
3.1.2. Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.1.3. Định hướng phát triển công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan