[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình  tài chính tại Công ty Cổ phần May Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình  tài chính tại Công ty Cổ phần May Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Tài liệu phân tích
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.2. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Xác định mục tiêu phân tích
1.2.2.2. Xác định nội dung cần phân tích
1.2.2.3. Thu thập dữ liệu cần phân tích
1.2.2.4. Xử lý dữ liệu phân tích
1.2.2.5. Tổng hợp kết quả phân tích
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp tỷ lệ
1.3.2. Phương pháp so sánh
1.3.3. Phương pháp loại trừ
1.3.4. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích tình hình tài sản- nguồn vốn
1.4.1.1. Phân tích sự biến động của tài sản
1.4.1.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn
1.4.3. Phân tích khái quát tình hình lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
1.4.4.1. Chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của tài sản
1.4.4.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.4.3. Chỉ têu đánh giá cơ cấu tài chính của doanh nghiệp
1.4.4.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp
1.4.5. Phân tích đòn bẩy kinh tế
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TẠI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần may Thăng Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Thăng Long
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần may Thăng Long
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.2. Thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2012 - 2014
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2012 - 2014
2.2.2.1. Tình hình tài sản của công ty cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2012 - 2014
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn của công ty Cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2012 - 2014
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của công ty cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2012 - 2014
2.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của tài sản
2.2.4.3. Khả năng đánh giá cơ cấu tài chính của doanh nghiệp
2.2.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.3. Phân tích đòn bẩy kinh tế
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty cổ phần may Thăng Long
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần may Thăng Long trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty
3.2.1. Giải pháp về quản lý chi phí
3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lí vốn bằng tiền
3.2.3. Đầu tư và tổ chức sử dụng tài sản cố định hợp lý
3.2.4. Trích l p các khoản và qu dự phòng theo quy định
3.2.5. Chú trọng công tác Marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
3.2.6. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan