[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Saha Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Saha Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp và các mối quan hệ tài chính
1.2. Tổng quan về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính
1.2.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Phương pháp phân tích tài chính
1.2.5.1. Phương pháp so sánh
1.2.5.2. Phương pháp cân đối liên hệ
1.2.5.3. Phương pháp sử dụng mô hình Dupont
1.2.5.4. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3. Nội dung phân tích tài chính
1.3.1. Phân tích tình hình biến động của tài sản, nguồn vốn
1.3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.4.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.3.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.3.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.3.5. Phân tích tình hình tài chính chung thông qua chỉ số Z – score
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SAHA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2014
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Saha Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và ngành nghề kinh doanh của Dịch vụ và Thương mại Saha Việt Nam
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Saha Việt Nam
2.2. Tổng quan về tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Saha Việt Nam
2.3. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Saha Việt Nam
2.3.1. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Saha Việt Nam
2.3.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản
2.3.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn
2.3.1.2. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
2.4. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của Công ty
2.4.1. Tình hình doanh thu
2.4.2. Tình hình chi phí
2.4.3. Tình hình lợi nhuận
2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.5.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng th nh toán
2.5.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.5.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
2.5.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.6. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính thông qua chỉ số Z – score
2.7. Kết luận
2.7.1. Những kết quả đạt được
2.7.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP DV&TM SAHA VIỆT NAM
3.1. Giải pháp cải thiện doanh thu
3.2. Giải pháp cải thiện thời gian thu nợ, thời gian luôn chuyển vốn bằng tiền
3.3. Giải pháp tài chính
3.4. Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản
3.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan