[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chứ c năng của tài chính doanh nghiệp và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Sự cần thiết của việc phân tích tài chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Tài liệu cung cấp cho hoạt động phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin bên ngoài
1.2.2. Thông tin bên trong
1.2.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thu thập thông tin
1.3.2. Xử lý thông tin
1.3.3. Dự đoán và quyết định
1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp cân đối
1.4.3. Phương pháp phân tích tỷ số
1.4.4. Phương pháp phân tích tài chính DuPont
1.4.5. Phương pháp khác
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn
1.5.1.1. Phân tích cơ cấu và biến động của tài sản
1.5.1.2. Phân tích cơ cấu và biến động của nguồn vốn
1.5.1.3. Phân tích diễn biến tạo vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.5.2. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.5.2.1. Cân bằng tài chính trong ngắn hạn
1.5.2.2. Cân bằng tài chính trong dài hạn
1.5.2.3. Chiến lược sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.5.3. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.4. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.5. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản
1.5.5.1. Phân tích khả năng thanh toán
1.5.5.2. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.5.5.3. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp
1.5.6. Phân tích DuPont
1.5.7. Phân tích đòn bẩy tài chính
1.5.8. Phân tích SWOT
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Các nhân tố chủ quan
1.6.2. Các nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2013
2.1. Tổng quan về Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam
2.1.1. Vài nét tổng quan về Tập đoàn
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu
2.1.4. Các công ty con
2.2. Phân tích tài chính tại Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và biến động của tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và biến động của nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích diễn biến tạo vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp
2.2.2. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
2.2.2.1. Cân bằng tài chính trong ngắn hạn
2.2.2.2. Cân bằng tài chính trong dài hạn
2.2.2.3. Chiến lược sử dụng vốn của doanh nghiệp
2.2.3. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2.4.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.4.2. Phân tích khả năng quản lý tài sản
2.2.4.3. Phân tích khả năng sinh lời của tập đoàn
2.2.5. Phân tích DuPont
2.2.6. Phân tích đòn bẩy tài chính
2.2.7. Phân tích SWOT
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam
2.3.1. Những mặt đạt được
2.3.2. Những hạn chế tồn tại
2.3.2.1. Những hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
3.1. Định hướng hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.2. Những thách thức chủ yếu đối với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam
3.2.1. Nâng cao khả năng thanh toán ngắn hạn
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Biện pháp giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp.
3.2.4. Biện pháp về thu xếp vốn đầu tư
3.2.5. Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan