[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp Trung Tín

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp Trung Tín
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp cân đối
1.2.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.2.4. Phương pháp Dupont
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích
1.3.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.4. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.5.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.5.5. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.5.6. Phân tích điểm hòa vốn
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố có thể kiểm soát
1.6.2. Nhân tố không thể kiểm soát
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRUNG TÍN
2.1. Khái quát về công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp Trung Tín
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp Trung Tín
2.2. Phân tích tài chính tại công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp Trung Tín
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.6. Phân tích điểm hòa vốn
2.3. Đánh giá về tình hình công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp Trung Tín
2.3.1. Kết quả công ty đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRUNG TÍN
3.1. Môi trường kinh doanh của công ty
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp Trung Tín
3.3. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp Trung Tín
3.3.1. Xác định mức dự trữ tiền mặt phù hợp
3.3.2. Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu
3.3.3. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.3.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh thu
3.3.5. Kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp
3.3.6. Một số giải pháp khác
Kết luận chương 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan