[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Mỹ Lan


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Mỹ Lan
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.3.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Phương pháp so sánh
1.2.4.2. Phương pháp tỷ số
1.2.4.3. Phương pháp Dupont
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích kết quả kinh doanh
1.3.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh
1.3.2.1. Phân tích quy mô, cơ cấu Tài sản - Nguồn vốn
1.3.2.2. Phân tích cân bằng Tài sản - Nguồn vốn
1.3.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3.3.1. Phân tích khả năng thanh toán
1.3.3.2. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.3.3.3. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.3.3.4. Phân tích khả năng sinh lợi
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ LAN
2.1. Khái quát về Công ty TNHH Mỹ Lan
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Mỹ Lan
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Mỹ Lan
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Lan
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty của Công ty TNHH Mỹ Lan
2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ tại mỗi bộ phận
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lan giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính Công ty thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính Công ty thông qua Bảng cân đối kế toán giai đọan 2011-2013
2.2.2.1. Tình hình tài sản
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.2.3. Mối quan hệ giữa cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty
2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1. Phân tích chỉ tiêu khả năng thanh toán
2.2.3.2. Phân tích chỉ tiêu khả năng quản lí tài sản
2.2.3.3. Phân tích chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lí nợ
2.2.3.4. Phân tích chỉ tiêu pha n ánh khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính tại Công ty TNHH Mỹ Lan
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỸ LAN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan