[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Ánh Dung


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Ánh Dung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Ý nghĩa và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÁNH DUNG
2.1. Khái quát về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ánh Dung
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ánh Dung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Ánh Dung
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Ánh Dung
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ánh Dung
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dung giai đoạn 2012 -2014
2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dung 2012-2014
2.2.2. Phân tích biến động tài sản Công ty TNHH Ánh Dung giai đoạn 2012-2014
2.2.3. Phân tích biến động nguồn vốn của Công ty TNHH Ánh Dung
2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH Ánh Dương
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính tại Công ty TNHH Ánh Dung
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÁNH DUNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2. Thuận lợi và khó khăn ủa Công ty
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Ánh Dung
3.3.1. Nhóm giải pháp tăng doanh thu
3.3.2. Nhóm giải pháp tiết kiệm chi phí
3.3.3. Nhóm giải pháp tăng cường vốn chủ sở hữu
3.3.4. Nhóm giải pháp tăng khả năng thanh toán
3.3.5. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng quản lý tài sản
3.3.6. Nhóm giải pháp hỗ trợ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan