[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH 3C Công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH 3C Công nghiệp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình tình hình tài sản-nguồn vốn
1.3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.3. Phân tích Lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích cân bằng tài chính
1.3.5. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 3C CÔNG NGHIỆP
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH 3C Công Nghiệp
2.1.1. Giới thiệu về công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Nội dung phân tích tài chính tại Công ty TNHH 3C Công nghiệp giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH 3C Công Nghiệp
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 3C CÔNG NGHIỆP
3.1. Định hướng phát triển trong tương Lai của Công ty TNHH 3C Công nghiệp
3.2. Một số giải pháp nhằ cải thiện tinh hình tài chính của Công ty TNHH 3C Công nghiệp
3.2.1. Nâng cao lượng dự trữ tiền mặt
3.2.2. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Giải pháp quản lý khoản phải thu
3.2.4. Tiết kiệm tối đa chi phí sản uất kinh doanh
3.2.5. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan