[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH 3-2 Từ Liêm

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH 3-2 Từ Liêm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thu thập thông tin
1.2.1.1. Các báo cáo tài chính
1.2.1.2. Các thông tin khác
1.2.2. Quy trình phân tích tài chính
1.2.3. Lựa chọn phương pháp phân tích
1.2.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.2.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng nguồn vốn
1.2.4.5. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu
1.3. Hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hoàn thiện phân tích tài chính
1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hoàn thiện phân tích tài chính
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố kiểm soát được
1.4.1.1. Trình độ cán bộ phân tích
1.3.1.2. Tổ chức phân tích tài chính
1.4.1.3. Chất lượng thông tin
1.4.2. Nhân tố không kiểm soát được
1.4.2.1. Chính sách quản lí của Nhà nước
1.4.2.2. Hệ thống chỉ tiêu ngành
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 3-2 TỪ LIÊM
2.1. Giới thiệu về Công ty Trách nhiệm hữu hạn 3-2 Từ Liêm
2.2. Phân tích tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn 3-2 Từ Liêm
2.3. Đánh giá phân tích tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn 3-2 Từ Liêm
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 3-2 TỪ LIÊM
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH 3-2 Từ Liêm tới năm 2020
3.1.1 Cơ hội và thách thức
3.1.2 Định hướng hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn 3-2 Từ Liêm
3.2 Giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn 3-2 Từ Liêm
3.2.1 Giải pháp về chi phí
3.2.2 Giải pháp về hoạt động Marketing
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản
3.2.4. Giải pháp về công tác thu nợ
3.2.5. Giải pháp bổ trợ
3.2.5.1 Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
3.2.5.2 Phát triển trình độ đội ngũ lao động và tạo động lực cho tập thể và cá nhân người lao động
3.2.5.3 Công tác quản trị và tổ chức sản xuất
3.2.5.4 Tăng cường mở rộng quan hệ cầu nối giữa doanh nghiệp với xã hội
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan