[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích và đề xuất một số giải pháp mở rộng thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khanh Tuyến

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích và đề xuất một số giải pháp mở rộng thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khanh Tuyến
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về thị trường
1.1.1. Khái niệm thị trường
1.1.2. Vai trò của thị trường với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.3. Phân đoạn thị trường
1.2. Hoạt động mở rộng thị trường của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hoạt động mở rộng thị trường
1.2.2. Vai trò của hoạt động mở rộng thị trường với doanh nghiệp
1.2.3. Nội dung hoạt động mở rộng thị trường
1.3. Các nhân tố tác động đến thị trường của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4. Sự cần thiết của mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHANH TUYẾN
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Khanh Tuyến
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khanh Tuyến
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4. Một số kết quả hoạt động của Công ty giai đoạn 2011-2013
2.2. Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khanh Tuyến
2.2.1. Thực trạng thâm nhập thị trường
2.2.2. Thực trạng mở rộng thị trường
2.2.3. Thực trạng phát triển chất lượng dịch vụ
2.2.4. Thực trạng đa dạng hóa trong kinh doanh
2.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường của công ty TNHH TM và DV Khanh Tuyến
2.3.1. Khả năng tài chính của công ty
2.3.2. Trình độ đội ngũ quản lý công ty và đội ngũ nhân viên
2.3.3. Nhu cầu thị trường
2.3.4. Sức cạnh tranh trong cùng ngành
2.4. Đánh giá chung về hoạt động mở rộng thị trường của công ty TNHH TM và DV Khanh Tuyến.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHANH TUYẾN
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu phát triển của công ty thời gian tới
3.1.2. Chiến lược và định hướng phát triển của công ty
3.2. Dự báo nhu cầu phát triển ngành dịch vụ vận tải tầm vĩ mô
3.2.1. Nhu cầu vận tải và cơ giới hóa
3.2.2. Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
3.2.3. Ngành vận tải ô tô
3.3. Một số giải pháp mở rộng thị trường của công ty TNHH TM và DV Khanh Tuyến trong thời gian tới
3.3.1. Mở rộng dịch vụ, hướng tới các thị trường mục tiêu khác
3.3.2. Tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.3. Đẩy mạnh đầu tư các phương tiện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình vận chuyển
3.3.4. Xây dựng chiến lược nghiên cứu, phân tích thị trường để đáp ứng nhu cầu khách hàng
3.3.5. Nâng cao năng lực tài chính của công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan