[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và du lịch AROMA Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và du lịch AROMA Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ MARKETING MIX TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ
1.1. Cơ sở lý luận về Marketing và Marketing-mix
1.1.1. Khái niệm về Marketing và Marketing-mix
1.1.2. Vai trò và chức năng của Marketing trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò và chức năng của Marketing-mix trong doanh nghiệp
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing-mix trong doanh nghiệp
1.2.1. Môi trường vi mô
1.2.2. Môi trường vĩ mô
1.3. Hoạt động Marketing-mix trong kinh doanh dịch vụ
1.3.1. Sản phẩm (Product)
1.3.2. Giá cả (Price)
1.3.3. Phân phối (Place)
1.3.4. Xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
1.3.5. Con người (People)
1.3.6. Quy trình dịch vụ (Process)
1.3.7. Yếu tố hữu hình (Phycical Evidence)
1.4. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động marketing-mix trong kinh doanh dịch vụ
1.4.1. Có triết lý về khách hàng
1.4.2. Thông tin marketing chính xác
1.4.3. Được sắp xếp, phối hợp
1.4.4. Theo định hướng chiến lược
1.4.5. Hiệu suất công tác marketing
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH AROMA HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Aroma Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu lao động của công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Aroma Hà Nội
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Aroma Hà Nội
2.2. Thực trạng môi trường marketing-mix của công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Aroma Hà Nội
2.2.1. Môi trường vi mô
2.2.2. Môi trường vĩ mô
2.3. Thực trạng hoạt động marketing-mix tại công ty TNHH Thương mại, Du lịch và Dịch vụ Aroma Hà Nội
2.3.1. Chiến lược về sản phẩm
2.3.2. Chiến lược về giá
2.3.3. Chiến lược về phân phối
2.3.4. Chiến lược về xúc tiến hỗn hợp
2.3.5. Chiến lược về con người
2.3.6. Chiến lược về quy trình dịch vụ
2.3.7. Chiến lược về yếu tố hữu hình
2.4. Đánh giá chung về hoạt động marketing – mix của công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Aroma Hà Nội
2.4.1. Những mặt đã đạt được
2.4.2. Những mặt còn hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH AROMA HÀ NỘI
3.1. Phân tích ma trận SWOT của công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Aroma Hà Nội
3.1.1. Điểm mạnh – Strengths
3.1.2. Điểm yếu – Weaknesses
3.1.3. Cơ hội – Opportunities
3.1.4. Thách thức – Threats
3.2. Phương hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Aroma Hà Nội
3.3. Tiềm năng phát triển của ngành du lịch thế giới và trong nước
3.3.1. Du lịch thế giới
3.3.2. Du lịch trong nước
3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing-mix của công ty trong tình hình cạnh tranh khốc liệt hiện nay
3.4.1. Đề xuất hoàn thiện chiến lược về sản phẩm
3.4.2. Đề xuất hoàn thiện chiến lược về giá
3.4.3. Đề xuất hoàn thiện chiến lược về phân phối
3.4.4. Đề xuất hoàn thiện chiến lược về xúc tiến hỗn hợp
3.4.5. Đề xuất hoàn thiện chiến lược về con người
3.4.6. Đề xuất hoàn thiện chiến lược về quy trình dịch vụ
3.4.7. Đề xuất hoàn thiện chiến lược về yếu tố hữu hình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan