[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài tại chính Công ty TNHH Công nghệ y tế PMES

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài tại chính Công ty TNHH Công nghệ y tế PMES
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5.1. Đối với người quản lý doanh nghiệp
1.1.5.2. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
1.1.5.3. Đối với chủ nợ của doanh nghiệp
1.1.5.4. Đối với người lao động trong doanh nghiệp
1.1.5.5. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
1.1.6. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin ngành kinh tế
1.2.2. Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.1.1. So sánh ngang
1.3.1.2. So sánh dọc
1.3.1.3. So sánh xác định xu hướng và tính chất liên hệ giữa các chỉ tiêu
1.3.2. Phương pháp loại trừ
1.3.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.2.2. Phương pháp số chênh lệch
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.3.4. Phương pháp đồ thị
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
1.4.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2.1. Phân tích tình hình tài sản và tình hình nguồn vốn
1.4.2.2. Phân tích cân bằng tài sản – nguồn vốn
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.4.1. Phân tích khả năng thanh toán
1.4.4.2. Phân tích mức độ độc lập tài chính
1.4.4.3. Phân tích khả năng quản lí nợ
1.4.4.4. Phân tích hiệu quả hoạt động
1.4.4.5. Phân tích khả năng sinh lời
1.4.4.6. Phân tích khả năng khủng hoảng tài chính
1.5. Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Lập kế hoạch phân tích
1.5.2. Thực hiện phân tích
1.5.3. Kết thúc phân tích và kết luận
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố khách quan
1.6.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PMES
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Công nghệ Y tế PMES
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty
2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.2.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.2.3. Phân tích cân bằng tài sản – nguồn vốn
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.4.2. Phân tích mức độ độc lập tài chính
2.2.4.3. Phân tích khả năng quản lí nợ
2.2.4.4. Phân tích hiệu quả hoạt động
2.2.4.5. Phân tích khả năng sinh lời
2.2.4.6. Phân tích khả năng khủng hoảng tài chính
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty TNHH Công nghệ Y tế PMES
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam
3.1.2. Phương hướng hoạt động của công ty TNHH Công nghệ Y tế PMES
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Công nghệ Y tế PMES
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan