[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ban Dự Án Nhiệt Điện Long Phú

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ban Dự Án Nhiệt Điện Long Phú
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp.
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3. Nội dụng phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp.
Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CHÍNH NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM - BAN DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ
2.1. Tổng quan về Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ban - Dự Án Nhiệt Điện Long Phú.
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban Dự Án Nhiệt Điện Long Phú.
2.3. Nhận xét và đánh giá chung về tình hình tài chính của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban Dự Án Nhiệt Điện Long Phú.
Chương 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CHÍNH NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM - BAN DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ
3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ban - Dự Án Nhiệt Điện Long Phú.
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ban - Dự Án Nhiệt Điện Long Phú.
3.3. Một số đề xuất kiến nghị đối với đối với Tổng Công ty.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan