[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hưng tỉnh Thái Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hưng tỉnh Thái Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG.MẠI
1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.1 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.1.2 Một số dấu hiệu cơ bản để nhận biết rủi ro tín dụng
1.1.3 Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.2 Phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.2 Vai trò của công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.3 Nội dung phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN ĐÔNG HƯNG – TỈNH THÁI BÌNH 21
2.1 Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hưng – tỉnh Thái Bình
2.1.1 Sự hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đông Hưng – tỉnh Thái Bình
2.1.2 Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn chi nhánh Đông hưng – tỉnh Thái Bình
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hưng – tỉnh Thái Bình
2.2 Thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hưng – tỉnh Thái Bình
2.2.1 Mô hình phòng ngừa rủi ro tín dụng
2.2.2 Cơ chế và chính sách tín dụng đối với khách hàng
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ tín dụng
2.2.4 Hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng
2.2.5 Thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng
2.2.6 Phương thức cho vay và cơ chế tín dụng ngân hàng nông nghiệp và nông thôn chi nhánh Đông Hưng – tỉnh Thái Bình
2.2.7 Tổ chức phân loại nợ và quản lý nợ xấu
2.2.8 Rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đông Hưng - tỉnh Thái Bình
2.2.9 Trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng
2.3 Đánh giá thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hưng – tỉnh Thái Bình
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Những hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HUNG – TỈNH THÁI BÌNH
3.1 Định hướng hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đông Hưng
3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh
3.1.2 Định hướng phòng ngừa rủi ro tín dụng
3.2 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đông Hưng
3.2.1 Tăng cường hiệu quả của việc thẩm định hồ sơ cho vay
3.2.2 Tăng cường cho vay có bảo đảm bằng tài sản, bảo lãnh và bảo hiểm
3.2.3 Nâng cao hiệu quả trong hoạt động kiềm soát tín dụng
3.2.4 Thực hiện tốt việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, thu hồi nợ đã xử lý rủi ro
3.2.5 Nâng cao chất lượng cán bộ của Ngân hàng
3.2.6 Tăng cường nhận biết dấu hiệu và cảnh báo sớm
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan