[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Đông Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Đông Đô
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng
1.1.1. Rủi ro tín dụng
1.1.2. Quản lý rủi ro tín dụng
1.2. Nợ xấu của các ngân hàng thương mại
1.2.1. Các quan điểm về nợ xấu của ngân hàng thương mại
1.2.2. Nguyên nhân phát sinh nợ xấu
1.2.3. Các tác động của nợ xấu
1.3. Quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại theo Hiệp ước Basel
1.3.1. Quan điểm về quản lý nợ xấu
1.3.2. Nội dung quản lý nợ xấu
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ xấu
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ
2.1. Nợ xấu tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đô
2.1.1. Tổng quát về hoạt động tín dụng của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chinh nhánh Đông Đô.
2.1.2.Cơ cấu tổ chức hoạt động của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đô.
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại cổ phần BIDV - chi nhánh Đông Đô
2.2.Thực trạng quản lý chất lượng nợ xấu tại ngân hang TMCP BIDV - chi nhánh Đông Đô
2.3. Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu của BIDV - Đông Đô
2.3.1 Những thành quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP BIDV - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ
3.1. Định hướng quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV - Đông Đô
3.2. Giải pháp quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Đông Đô
3.2.1. Giải pháp phòng ngừa nợ xấu phát sinh
3.3.2. Giải pháp về xử lý nợ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với các bộ ngành liên quan
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan