[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc của Công ty TNHH Dược Bảo Phương

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc của Công ty TNHH Dược Bảo Phương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN PHỐI VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
1.1. Tổng quan về phân phối và kênh phân phối
1.1.1. Khái niệm phân phối và kênh phân phối
1.1.2. Vai trò của kênh phân phối
1.1.3. Chức năng của kênh phân phối
1.2. Cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối
1.2.1. Cấu trúc của kênh phân phối
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Các yếu tố ảnh hướng đến cấu trúc kênh phân phối
1.2.1.3. Phân loại kênh phân phối
1.2.2. Các thành viên của kênh phân phối
1.2.3. Hoạt động của kênh phân phối
1.2.4. Sự lưu chuyển trong kênh phân phối
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kênh phân phối
1.3.1. Môi trường vi mô
1.3.2. Môi trường vĩ mô
1.4. Tổ chức và quản lý kênh phân phối
1.4.1. Thiết kế và lựa chọn kênh phân phối
1.4.1.1. Thiết kế kênh
1.4.1.2. Tuyển chọn thành viên kênh
1.4.2. Quản lý kênh phân phối
1.4.2.1. Khuyến khích các thành viên kênh
1.4.2.2. Đánh giá hoạt động của các thành viên kênh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI THUỐC TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC BẢO PHƯƠNG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH dược Bảo Phương
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH dược Bảo Phương
2.1.3. Nghành nghề sản xuất kinh doanh
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kênh phân phối của công ty TNHH dược Bảo Phương
2.2.1. Môi trường vi mô
2.2.2. Môi trường vĩ mô
2.3. Thực trạng tổ chức và quản lý kênh phân phối thuốc của công ty TNHH dược Bảo Phương
2.3.1. Tình hình thị trường sản phẩm thuốc tại Việt Nam
2.3.2. Thực trạng phân phối thuốc ở Việt Nam
2.3.2.1. Kênh phân phối đối với thị trường dược phẩm sản xuất trong nước
2.3.2.2. Kênh phân phối trên thị trường nhập khẩu ủy thác
2.3.3. Thực trạng tổ chức kênh phân phối của công ty TNHH dược Bảo Phương
2.3.3.1. Thực trạng quá trình tổ chức kênh phân phối của công ty
2.3.3.2. Hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH dược Bảo Phương
2.3.3.3. Các kênh phân phối chính của công ty TNHH dược Bảo Phương
2.3.3.4. Mối liên hệ giữa các thành viên trong kênh phân phối
2.3.4. Thực trạng quản lý hệ thống kênh phân phối thuốc công ty TNHH dược Bảo Phương
2.3.4.1. Các chính sách động viên khuyến khích thành viên trong kênh của công ty
2.3.4.2. Đánh giá thành viên trong kênh
2.4. Đánh giá chung tình hình hoạt động kênh phân phối của công ty
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Tồn tại và nguyên nhân
2.4.2.1. Tồn tại
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC BẢO PHƯƠNG
3.1. Môi trường kinh doanh của công ty
3.1.1. Tình trạng chung của ngành
3.1.2. Môi trường kinh doanh của công ty
3.1.2.1. Khái quát môi trường kinh doanh ngành dược tại Việt Nam
3.1.2.2. Môi trường kinh doanh của công ty TNHH dược Bảo Phương – Phân tích SWOT
3.2. Định hướng phát triển của công ty
3.2.1. Mục tiêu phát triển sản phẩm thuốc của công ty
3.2.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống kênh phân phối của công ty
3.3.1. Nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên tại kênh phân phối
3.3.2. Tổ chức kênh phân phối hợp lý
3.3.3. Hoàn thiện chất lượng các kênh phân phối
3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hệ thống kênh phân phối của công ty
3.4.1. Khuyến khích thành viên kênh
3.4.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý của công ty
3.5. Một số giải pháp khác
3.5.1. Hoàn thiện chiến lược giá
3.5.2. Đẩy mạnh xúc tiến hỗn hợp
3.5.3. Tổ chức bán hàng:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan