[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần của Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần của Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
1.1. Ngân hàng thương mại cổ phần
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của ngân hàng thương mại cổ phần
1.1.2.1. Đặc điểm của ngân hàng thương mại cổ phần
1.1.2.2. Vai trò của ngân hàng thương mại cổ phần
1.1.3. Các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần
1.2. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại cổ phần
1.2.1. Khái niệm vốn chủ sở hữu
1.2.2. Đặc điểm và vai trò của vốn chủ sở hữu
1.2.2.1. Đặc điểm của vốn chủ sở hữu
1.2.2.2. Vai trò của vốn chủ sở hữu
1.2.3. Phân loại vốn chủ sở hữu
1.2.3.1. Phân loại theo sự hình thành của vốn
1.2.3.2. Phân loại theo hiệp ước Basel
1.3. Đánh giá khả năng mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại cổ phần
1.3.1. Khái niệm mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu
1.3.2. Ý nghĩa của việc mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu
1.3.3.1. Hệ số giữa vốn tự có với tổng tiền gửi
1.3.3.2. Hệ số giữa vốn tự có so với tổng tài sản Có
1.3.3.3. Hệ số vốn tự có trên tài sản Có rủi ro (Car)
1.3.3.4. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE)
1.3.3.5. Hệ số thu nhập so với tổng vốn chủ sở hữu
1.3.3.6. Hệ số tổng thu lãi so với vốn chủ sở hữu
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tăng quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại cổ phần
1.3.4.1. Nhân tố khách quan
1.3.4.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Kinh nghiệm Quốc tế trong tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại cổ phần
1.4.1. Kinh nghiệm Quốc tế
1.4.1.1. Trung quốc
1.4.1.2. Thái Lan
1.4.1.3. Ba Lan
1.4.1.4. Một số kinh nghiệm sáp nhập ngân hàng trên Thế giới
1.4.2. Bài học cho Việt Nam
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
2.1. Khái quát tình hình kinh tế Việt Nam
2.2. Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng thương mại
2.2.2. Hệ thống của ngân hàng thương mại
2.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần
2.3. Tình hình vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
2.3.1. Tình hình vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại nhà nước đã cổ phần hóa
2.3.2. Tình hình vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
2.3.3.1. Vốn chủ sở hữu với tổng tiền gửi
2.3.3.2. Vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tổng tài sản Có
2.3.3.3. Vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tài sản Có rủi ro
2.3.3.4. Hệ số thu nhập trên vốn chủ sở hữu
2.3.3.5. Hệ số ROE
2.3.3.6. Hệ số tổng lãi so với vốn chủ sở hữu
2.3.4. Đánh giá khả năng gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.3.4.1. Các kết quả đạt được
2.3.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIA TĂNG VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CÁC NGÂN HÀNG CỔ PHẦN CỦA VIỆT NAM
3.1. Định hướng của nhà nước về tổng quy mô vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
3.1.1. Xu hướng phát triển của thị trường ngân hàng
3.1.2. Một số định hướng của nhà nước trong việc tăng quy mô vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng thương mại cổ phần
3.2. Một số biện pháp nâng cao vốn chủ sở hữu
3.2.1. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu
3.2.2. Hợp nhất, sáp nhập
3.2.3. Tăng lợi nhuận tích lũy
3.2.4. Thu hút các đối tác chiến lược
3.2.5. Xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tự có tăng thêm rõ ràng và chi tiết hơn
3.2.6. Xây dựng chiến lược kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế, sử dụng vốn tăng thêm có hiệu quả
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2.1. Thắt chặt việc cấp phép thành lập ngân hàng mới
3.3.2.2. Tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng
3.3.2.3. Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần
3.3.2.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn tự có tăng thêm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan