[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về thanh toán không dùng tiền mặt
1.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.3. Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
2.2. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
2.3. Đánh giá hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI SỞ GIAO DỊCH – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh của Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
3.2 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
3.3. Định hướng phát triển kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
3.4. Các giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
3.5. Một số kiến nghị
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan