[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phòng giao dịch Kim Liên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phòng giao dịch Kim Liên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHTM
1.1. Hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng VPBank
1.1.1. khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng hoạt động của ngân hàng
1.2. Khái quát chung về Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.1. Khái niệm Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3. Những khó khăn đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nền kinh tế
1.2.5 Xu hướng phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
1.3. Tín dụng Ngân hàng đối với các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ
1.3.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng đối với DNVVN
1.3.2. Nguyên tắc tín dụng
1.3.3. Phân loại tín dụng đối với DNVVN
1.3.4. Quy trình và thủ tục cho vay của ngân hàng đối với DNVVN
1.3.5. Vai trò của hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.6. Các chỉ tiêu đo lường sự mở rộng hoạt động tín dụng đối với DNVVN
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng đối với DNVVN
1.4.1. Nhân tố khách quan:
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – PHÒNG GIAO DỊCH KIM LIÊN
2.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Phòng giao dịch Kim Liên
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Phòng giao dịch Kim Liên
2.1.3. Tình hình kinh doanh của ngân hàng VPbank - Phòng giao dịch Kim Liên trong thời gian qua
2.2. Thực trạng mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại phòng giao dịch Kim Liên
2.2.1. Chính sách tín dụng tại phòng giao dịch Kim Liên
2.2.2. Quy trình cấp tín dụng tại phòng giao dịch Kim Liên
2.2.3. Phân tích về thực trạng mở rộng tín dụng đối với DNVVN trong giai đoạn 2011 – 2013 của Phòng giao dịch Kim Liên
2.3. Đánh giá về hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại Phòng giao dịch Kim Liên
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – PHÒNG GIAO DỊCH KIM LIÊN
3.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động của Phòng giao dịch Kim Liên trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng chung của Phòng giao dịch Kim Liên
3.1.2. Định hướng chính cho kế hoạch kinh doanh 2014
3.1.3. Định hướng mở rộng tín dụng với DNVVN
3.2. Một số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với DNVVN tại Phòng giao dịch Kim Liên
3.2.1. Chính sách mở rộng quy mô và giới hạn cho vay
3.2.2. Chính sách về lãi suất cho vay
3.2.3. Chính sách về thời hạn cho vay và kỳ hạn nợ
3.2.4. Chính sách chặt chẽ trong quá trình thẩm định
3.2.5. Nâng cao tỷ trọng cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản và cho vay có đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay đối với các DNVVN
3.2.6. Đa dạng hoá các hình thức cung ứng vốn và nâng cao chất lượng các sản phẩm cho vay đối với các DNVVN
3.2.7. Đẩy mạnh công tác huy động nguồn vốn với lãi suất hợp lý để mở rộng tín dụng đối với DNVVN
3.2.8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động marketing ngân hàng.
3.2.9. Thực hiện tốt và có hiệu quả về quản trị nhân sự; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị với Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3.3.3. Kiến nghị với Chính Phủ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan