[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại
1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.2. Khái quát về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các phương thức cho vay của ngân hàng thương mại
1.3. Hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay ngắn hạn
1.3.2. Các hình thức cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.3. Vai trò của hoạt động cho vay ngắn hạn
1.4. Chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.4.4. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI
2.1. Một vài nét khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
2.2.2. Một số hoạt động chính tại Chi nhánh và những kết quả thu được
2.3. Thực trạng chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
2.3.1. Thực trạng nhu cầu vay ngắn hạn của khách hàng trên địa bàn huyện Từ Liêm
2.3.2. Một số quy định về cho vay của chi nhánh
2.3.3. Quy trình cho vay tại chi nhánh
2.3.4. Thực trạng cho vay ngắn hạn được thể hiện qua các chỉ tiêu định tính
2.3.5. Thực trạng cho vay ngắn hạn được thể hiện qua các chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá chất lượng của hoạt động cho vay ngắn hạn
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI
3.1. Những định hướng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
3.1.1. Định hướng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
3.1.2. Định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
3.1.3. Định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội trong hoạt động cho vay ngắn hạn
3.2. Một số giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội
3.2.1. Bồi dưỡng, tuyển chọn và quản lý nhân sự
3.2.2. Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay
3.2.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các khoản vay
3.2.4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại ngân hàng
3.2.5. Xây dựng, hoàn thiện chiến lược kinh doanh
3.2.6. Xây dựng, đổi mới cơ chế cho vay linh hoạt và hợp lí
3.2.7. Đa dạng hóa hoạt động cho vay
3.2.8. Ứng dụng công nghệ Ngân hàng hiện đại
3.2.9. Đẩy mạnh hoạt động thông tin đại chúng và tuyên truyền quảng cáo
3.2.10. Tăng cường uy tín của ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị với các doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan