[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - Công nghệ mới

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - Công nghệ mới
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại TSNH
1.1.3.1. Phân loại theo lĩnh vực tham gia luân chuyển
1.1.3.2. Phân loại theo tính thanh khoản
1.1.4. Vai trò của TSNH trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý TSNH trong DN
1.2.1. Quản lý các bộ phận của TSNH
1.2.2. Chính sách quản lý TSNH
1.3. Hiệu quả sử dụng TSNH
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.3.2.2. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.2.3. Hiệu suất sử dụng tài sản
1.3.2.4. Quản lý hàng lưu kho
1.3.2.5. Quản lý phải thu khách hàng
1.3.2.6. Vòng quay tiền
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSNH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI – CÔNG NGHỆ MỚI
2.1. Khái quát về Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - công nghệ mới
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1. Tên gọi, địa chỉ của Công ty
2.1.1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - công nghệ mới
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng TSLĐ của Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - công nghệ mới
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - công nghệ mới
2.2.2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.2.2.1. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2.2.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.3. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng TSNH
2.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.1. Thực trạng cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.3. Quản lý hàng lưu kho
2.5. Nhận xét tình hình quản lý và sử dụng TSNH
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.5.2.1. Hạn chế
2.5.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI - CÔNG NGHỆ MỚI
3.1. Định hướng hoạt động của công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - công nghệ mới
3.1.1. Định hướng phát triển ngành
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - công nghệ mới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - công nghệ mới
3.2.1. Quản lý tiền mặt hiệu quả, chặt chẽ
3.2.2. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.4. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ
3.2.5. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan