[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH MÁY VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty
2.3. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.3.1. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những điểm hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Tình hình kinh doanh của công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.2. Quản lý chi phí phát sinh và thiệt hại trong kinh doanh
3.2.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan