[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH máy nông nghiệp Việt Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH máy nông nghiệp Việt Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các khái niệm cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.3. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.1. Quản lý Tiền mặt
1.3.1.1. Tăng tốc độ thu hồi
1.3.1.2. Giảm tốc độ chi
1.3.1.3. Dự báo nhu cầu tiền mặt
1.3.2. Quản lý các khoản phải thu
1.3.3. Quản lý hàng tồn kho
1.3.3.1. Các chi phí liên quan tới quản lý kho
1.3.3.2. Mô hình EOQ trong quản lý hàng tồn kho
1.3.3.3. Kỹ thuật phân tích A-B-C trong phân loại hàng hóa tồn kho
1.3.3.4. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán
1.3.4.2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.4.3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời tài sản ngắn hạn
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.1.1. Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1.2. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp
1.4.1.3. Trình độ nhân viên
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.4.2.1. Sự quản lý của nhà nước
1.4.2.2. Sự phát triển của thị trường
1.4.2.3. Sự cạnh tranh giữ các doanh nghiệp
1.4.2.4. Nhu cầu của khách hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức ngành nghề
2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013
2.2.2.1. Tình hình tài sản tại công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013
2.2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chung
2.3. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013
2.3.1. Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.2. Thực trạng quản lý tiền mặt tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013
2.3.3. Thực trạng quản lý khoản phải thu tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013
2.3.4. Thực trạng quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013
2.3.5. Một số chỉ tiêu dánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.3.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ngắn hạn
2.3.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những điểm hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
3.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan