[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cường Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cường Đạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động
1.1.2. Phân loại Vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
1.1.4. Kết cấu VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động trong DN
1.1.5. Nhu cầu VLĐ và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong DN
1.2. Nội dung quản lý VLĐ trong DN
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ trong DN
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng VLĐ
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong DN
1.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong DN
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ trong DN
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG ĐẠT
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Một Thành Viên Cường Đạt
2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Một Thành Viên Cường Đạt
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Một Thành Viên Cường Đạt
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Một Thành Viên Cường Đạt
2.1.4. Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.Tình hình hoạt động kinh doanh chung của công ty TNHH Một Thành Viên Cường Đạt
2.2.1.Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH MTV Cường Đạt
2.2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Một Thành Viên Cường Đạt
2.3. Thực trạng sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty TNHH Một Thành Viên Cường Đạt
2.3.1. Chính sách quản lý VLĐ tại công ty TNHH Một Thành Viên Cường Đạt
2.3.2. Phân tích kết cấu V LĐ tại công ty TNHH Cường Đạt
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Cường Đạt
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH MTV Cường Đạt
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá bộ phận phản ánh hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty TNHH MTV Cường Đạt
2.4. Đánh giá về thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG ĐẠT
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Một Thành Viên Cường Đạt
3.2.1. Xác định nhu cầu VLĐ
3.2.2. Các biện pháp khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ
3.3.2. Một vài kiến nghị khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan