[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Nam Việt Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Nam Việt Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn và vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của VLĐ đối với hoạt động SXKD của doanh nghiệp
1.1.4. Đặc điểm VLĐ trong Doanh nghiệp
1.1.5. Kết cấu Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2. Quản lý VLĐ trong Doanh nghiệp
1.2.1. Các chiến lược quản lý VLĐ trong Doanh nghiệp
1.2.2. Quản lý tiền
1.2.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.4. Quản lý các khoản phải thu
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4. Tổng quan nghiên cứu thực tiễn về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NAM VIỆT PHÁT
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH XNK và Đầu tư Nam Việt Phát
2.1.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH XNK và Đầu tư Nam Việt Phát
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Phân tích khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH XNK và đầu tư Nam Việt Phát
2.2.1. Đặc điểm ngành nghề hoạt động kinh doanh của CôngTy TNHH XNK và Đầu tư Nam Việt Phát
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty XNK và Đầu tư Nam Việt Phát
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH XNK và Đầu tư Nam Việt Phát
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động của công ty TNHH XNK và Đầu tư Nam Việt Phát
2.3.2. Cơ cấu vốn lưu động của công ty
2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH XNK và Đầu tư Nam Việt Phát
2.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.4. Đánh giá hiệu quả quản lý VLĐ của công ty TNHH XNK và Đầu tư Nam Việt Phát.
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NAM VIỆT PHÁT
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH XNK và Đầu tư Nam Việt Phát trong thời gian tới
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Nam Việt Phát
3.2.1. Tăng cường hiệu quả sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Tăng cường hiệu quả sử dụng các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.3. Quản lý hiệu quả hàng tồn kho
3.2.4. Các giải pháp khác
3.3. Những kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan