[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.3.1. Phân loại theo vai trò của vốn lưu động
1.1.3.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện của vốn lưu động
1.1.3.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn lưu động
1.1.3.4. Phân loại theo thời gian lưu động và sử dụng vốn lưu động
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động
1.1.6. Quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.6.1. Chính sách vốn lưu động
1.1.5.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.1.5.3. Quản lý các khoản phải thu
1.1.5.4. Quản lý hàng tồn kho
1.1.5.5. Quản lý đầu tư tài chính ngắn hạn
1.2. Hiệu quả và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.1. Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.2.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2.3. Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.1. Chỉ tiêu đánh giá tổng quát về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5.2. Các chỉ tiêu bộ phận đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hàng tồn kho
1.5.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá về tình hình các khoản phải thu
1.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh lời
1.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.6.1. Các nhân tố chủ quan
1.6.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH HÀ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm và quy trình hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà
2.2.1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Thực trạng tài sản – nguồn vốn
2.2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3.1. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2.3.2. Khả năng sinh lời
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà
2.3.1. Chính sách vốn lưu động
2.3.2. Phân tích cơ cấu vốn lưu động
2.3.3. Phân tích các bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.3.1. Phân tích vốn bằng tiền
2.3.3.2. Phân tích các khoản phải thu
2.3.3.3. Phân tích hàng tồn kho
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà
2.5. Đánh giá chung về tình hình quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những mặt hạn chế
2.5.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động chưa cao
2.5.2.2. Công tác quản lý các khoản phải thu chưa đươc chú trọng
2.5.2.3. Công tác quản lý hàng tồn kho chưa bài bản, chặt chẽ
2.5.2.4. Cơ cấu nguồn tài trợ vốn lưu động thiếu sự linh hoạt
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH HÀ
3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên
3.2.2. Tăng cường quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.6. Nâng cao công tác đào tạo lao động
3.2.7. Hoàn thiện bộ máy hành chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan