[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thẻ thanh toán
1.1.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của thẻ thanh toán
1.1.2. Phân loại thẻ thanh toán
1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ thẻ thanh toán
1.2. Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ thẻ thanh toán đối với Ngân hàng thương mại và nền kinh tế
1.3. Những rủi ro trong dịch vụ thẻ thanh toán
1.4. Các hoạt động trong dịch vụ thẻ thanh toán
1.4.1. Hoạt động phát hành thẻ
1.4.2. Hoạt động thanh toán thẻ
1.4.3. Các hoạt động khác
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng thương mại
1.5.1. Chỉ tiêu định lượng
1.5.2. Chỉ tiêu định tính
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ thanh toán
1.6.1. Nhân tố chủ quan
1.6.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT AM
2.1. Cơ sở pháp lý
2.2. Tổng quan về thị trường thẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
2.3. Vài nét về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.3.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.3.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam những năm vừa qua
2.4.1. Hoạt động huy động vốn
2.4.2. Hoạt động cho vay
2.4.3. Hoạt động dịch vụ
2.4.4. Kết quả kinh doanh
2.5. Dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank
2.5.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của Trung tâm thẻ Agribank
2.5.2. Các sản phẩm thẻ thanh toán của Agribank
2.5.3. Đặc điểm của dịch vụ thẻ thanh toán Agribank
2.5.4. Các nghiệp vụ trong dịch vụ thẻ thanh toán
2.6. Thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank
2.6.1. Tình hình hoạt động thẻ thanh toán của Agribank những năm gần đây
2.6.2. Kết quả hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank
2.7. Đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.7.1. Những kết quả đạt được
2.7.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán ở Việt Nam trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của thị trường thẻ Việt Nam
3.1.2. Mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của thị trường Việt Nam
3.2. Phân tích ma trận SWOT đối với dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.2.1. Điểm mạnh
3.2.2. Điểm yếu
3.2.3. Cơ hội
3.2.4. Thách thức
3.3. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.3.1. Định hướng chiến lược phát triển
3.3.2. Mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ thanh toán
3.4. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.4.1. Giải pháp về công nghệ
3.4.2. Giải pháp về sản phẩm
3.4.3. Giải pháp cho hoạt động Marketing
3.4.4. Giải pháp cho hoạt động chăm sóc khách hàng
3.4.5. Giải pháp cho hoạt động quản lý rủi ro
3.4.6. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.4.7. Mở rộng mạng lưới ĐVCNT, tăng cường hợp tác với các Tổ chức thẻ quốc tế và các đối tác khác
3.5. Một số kiến nghị
3.5.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.5.2. Kiến nghị với Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan