[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động huy động vốn
1.1.3. Vai trò của hoạt động huy động vốn
1.1.4. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2. Phát triển hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm phát triển hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2. Vai trò của sự phát triển hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng phát triển hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành ngân hàng thương mại cổ phần An Bình
2.1.2. Lịch sử hình thành ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – chi nhánh Hà Nội.
2.1.3. Các dịch vụ tiêu biểu của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - chi nhánh Hà Nội:
2.2. Một số quy định trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội
2.3.1. Quy định về huy động vốn thông qua hoạt động nhận tiền gửi
2.3.2. Quy định về huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá
2.3. Thực trạng phát triển hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2011 – 2013
2.3.1. Khái quát tình hình huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Hà Nội
2.3.2. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá
2.3.3. Đánh giá sự phát triển của hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
3.2.2. Tiếp tục thực hiện cải thiện cơ cấu nguồn vốn, tăng tỷ trọng vốn trung, dài hạn
3.2.3. Xây dựng chính sách lãi suất huy động linh hoạt, hợp lý
3.2.4. Mở rộng các dịch vụ ngân hàng
3.2.5. Củng cố, nâng cao uy tín, tạo lòng tin với khách hàng
3.2.6. Tăng cường chiến lược Marketing ngân hàng
3.2.7. Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.8. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan