[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.3. Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.5. Các phương thức bán hàng
1.1.6. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán
1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG
1.2.1. Chứng từ kế toán bán hàng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.4.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.4.2. Hình thức Nhật ký chung
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức Nhật ký chứng từ
1.4.5. Hình thức Kế toán trên máy tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TBĐ HOÀNG ANH
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TBĐ HOÀNG ANH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TBĐ HOÀNG ANH
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương pháp thanh toán tại công ty
2.2.2. Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.4. Nội dung kế toán chi phí bán hàng
2.2.5. Nội dung kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.6. Nội dung xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG ANH.
3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG ANH.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG ANH
3.2.1. Hoàn thiện việc xác định chi phí thu mua và giá vốn hàng bán
3.2.2. Về tổ chức lại bộ máy kế toán
3.2.3. Về việc thực hiện chiết khấu thanh toán
3.2.4. Nâng cấp phần mềm công nghệ máy tính trong công tác kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan