[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH điện tử thương mại và dịch vụ Proaudio

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH điện tử thương mại và dịch vụ Proaudio
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Bán hàng, kết quả bán hàng và yêu cầu quản lý quá trình bán hàng
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thức bán hàng
1.1.3.1. Phương thức bán buôn
1.1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.1.3.3. Gửi bán đại lý hoặc làm đại lý bán hàng
1.1.3.4. Bán hàng trả góp
1.1.4. Các phương thức thanh toán
1.1.5. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2. Nội dung kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.2.3.1. Kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê thường xuyên
1.2.3.2. Kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3. Nội dung kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký – sổ cái
1.5.2. Hình thức Nhật ký chung
1.5.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức kế toán máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PROAUDIO
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PROAUDIO
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Điện tử Thương mại và Dịch vụ Proaudio
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty Điện tử Thương mại và Dịch vụ Proaudio
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PROAUDIO
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty TNHH Điện tử Thương mại và Dịch vụ Proaudio
2.2.2. Tính trị giá vốn hàng xuất bán trong kì
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.3.1. Chứng từ ban đầu
2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng
2.2.3.4. Sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng
2.2.4. Nội dung kế toán chi phí quản lí kinh doanh
2.2.4.1. Chứng từ ban đầu
2.2.4.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4.3. Sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán chi phí quản lí kinh doanh
2.2.5. Nội dung xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PROAUDIO
3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PROAUDIO
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.1.2.1. Thu hồi nợ và hạch toán các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.1.2.2. Hệ thống chứng từ và sổ kế toán
3.1.2.3. Kế toán máy
3.1.2.4. Chưa áp dụng kế toán quản trị vào quản lý kinh doanh
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PROAUDIO
3.2.1. Kiến nghị về việc hoàn thiện thu hồi nợ và hạch toán các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.2. Kiến nghị về việc hoàn thiện hệ thống sổ kế toán
3.2.3. Kiến nghị về việc đưa vào sử dụng phần mềm kế toán máy
3.2.4. Áp dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý và ra quyết định
3.2.5. Lập Giấy nộp tiền
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan