[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Danh Chính

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Danh Chính
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng và thanh toán
1.1.4.1. Các phương thức bán hàng
1.1.4.2. Các phương thức thanh toán
1.1.5. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2. Nội dung Kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.2.3.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.2.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.3. Nội dung Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DANH CHÍNH
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Danh Chính
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Danh Chính
2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Danh Chính
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Danh Chính
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Danh Chính
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Danh Chính
2.2.1. Phương thức bán hàng tại công ty TNHH Danh Chính
2.2.2. Tính trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DANH CHÍNH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Danh Chính
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Danh Chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan