[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Vai trò cho vay tiêu dùng
1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2. Hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM
1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay tiêu dùng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các phòng ban của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.1.3. Tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội trong giai đoạn 2010 – 2012
2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.2.1. Cơ sở pháp lý và điều kiện cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.2.3. Các hình thức và phương thức cho vay tiêu dùng được áp dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.2.4. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.3. Thực trạng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂNG HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thươngViệt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
3.2.1. Xây dựng chiến lược cho vay tiêu dùng cho ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
3.2.2. Mở rộng mạng lưới ngân hàng
3.2.3. Tăng cường chiến lược marketing
3.2.4. Nâng cao số lượng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.6. Hoàn thiện công tác thẩm định trước khi cho vay
3.2.7. Hiện đại hóa các trang thiết bị, công nghệ trong ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan