[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư X.Style

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư X.Style
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
1.2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực
1.3. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực
1.3.1. Phân tích công việc
1.3.2. Tuyển dụng nguồn nhân lực
1.3.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3.4. Đánh giá nguồn nhân lực
1.3.5. Tiền lương, tiền thưởng và đãi ngộ
1.4. Khái niệm hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực
1.6.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.6.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ X.STYLE
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần đầu tư X.style
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.1 Khái quát sản phẩm, dịch vụ của công ty cổ phần X.style
2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.3. Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần X.style
2.3.1. Cơ cấu nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần X.style
2.3.2. Thực trạng hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần X.style
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần X.style
2.4.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng lao động
2.4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
2.4.3. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện chính sách đãi ngộ tại Công ty
2.4.4. Nguyên nhân tồn tại trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ X.STYLE
3.1. Tác động của bối cảnh kinh tế và môi trường kinh doanh đến nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư X.style
3.1.1. Những thuận lợi từ bối cảnh kinh tế
3.1.2. Thách thức từ bối cảnh kinh tế
3.2. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần đầu tư X.style
3.2.1. Định hướng phát triển chung của Công ty
3.2.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư X.style
3.3.1. Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực
3.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực
3.3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nhân sự
3.3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá nguồn nhân lực
3.3.5. Xây dựng văn hóa công ty hiện đại và chuyên nghiệp
3.4. Một số kiến nghị với các cơ quan nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan