[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ Phần Toyota Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ Phần Toyota Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.5.Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Quản trị vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho dự trữ
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
1.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp28
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG
2.1. Tổng quan về công ty Cổ Phần Toyota Thăng Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Toyota Thăng Long
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long
2.2.1. Tình hình cơ cấu tài sản – nguồn vốn của Công ty
2.2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Toyota Thăng Long
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2. Vốn lưu động ròng tại Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long
2.3.3. Phân tích kết cấu vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long
2.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long
2.4. Đánh giá chung hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long
3.1.1. Môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2. Những ưu điểm, tồn tại của Công ty CP Toyota Thăng Long
3.1.3. Định hướng phát triển của Công ty CP Toyota Thăng Long
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý tiền mặt
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.4. Sử dụng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3.2.5. Quản lý hàng tồn kho
3.2.6. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan