[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch Cẩm Phả Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch Cẩm Phả Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng của Ngân hàng Thương mại
1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng
1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.1.3. Những hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm về vốn
1.2.2 Tính chất, Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM
1.2.2.1. Tính chất của vốn
1.2.2.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM
1.2.3. Kết cấu vốn của NHTM
1.2.3.1. Vốn chủ sở hữu
1.2.3.2. Vốn huy động
1.3. Các phương pháp huy động vốn của NHTM
1.3.1. Các hình thức huy động vốn
1.3.1.1. Phân loại theo kì hạn
1.3.1.2. Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động
1.3.1.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn
1.3.2. Xác định rủi ro của hoạt động huy động vốn
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động
1.4.1. Những yếu tố không kiểm soát được
1.4.2. Những yếu tố kiểm soát được
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH CẨM PHẢ - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Phòng giao dịch Cẩm Phả - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Ninh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng đầu tư & Phát triển Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Phòng giao dịch Cẩm Phả - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Ninh
2.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh tại PGD Cẩm Phả - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn
2.2.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.2.4. Tình hình thu nhập, chi phí của Phòng giao dịch BIDV Cẩm Phả
2.4. Đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn tại Phòng giao dịch Cẩm Phả - Ngân hàng đầu tư và Phát triển Quảng Ninh
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những tồn tại về công tác huy động vốn tại PGD Cẩm Phả Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ninh và nguyên nhân của những tồn tại này
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI PHONG GIAO DỊCH CẨM PHẢ - NGÂN HÀNG BIDV QUẢNG NINH
3.1. Định hướng kinh doanh của Phòng Giao Dịch Cẩm Phả - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quảng Ninh
3.2. Các giải pháp
3.2.1. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động huy động vốn
3.2.2. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt
3.2.3. Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn
3.2.4. Cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn
3.2.5. Mở rộng và cải tiến các dịch vụ
3.2.6. Nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố uy tín của ngân hàng
3.2.7. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng
3.2.8. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên
3.3. Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Phòng giao dịch Cẩm Phả - Ngân hàng BIDV Quảng Ninh
3.3.1. Kiến nghị với BIDV TƯ và BIDV Quảng Ninh
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Nhà Nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan