[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và giải pháp mạng TIC

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và giải pháp mạng TIC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Vai trò và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.
1.1.4. Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
1.2.6. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài
1.3.1.1. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
1.3.1.2. Nhân tố tiêu dùng
1.3.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường
1.3.1.4. Các chính sách của Nhà nước
1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
1.3.2.2. Lao động
1.3.2.3. Vốn kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ GIẢI PHÁP MẠNG TIC
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần máy tính và giải pháp mạng TIC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2010-2012
2.2.1. Tình hình cơ cấu tài sản - nguồn vốn
2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần máy tính và giải pháp mạng TIC
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
2.3.6. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty
2.4.1. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
2.4.2. Nhân tố tiêu dùng
2.4.3. Các chính sách của Nhà nước
2.3.4. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
2.3.5. Lực lượng lao động
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty
2.4.1 Khả năng thanh toán
2.4.2. Khả năng hoạt động
2.4.1.1. Hàng tồn kho
2.4.1.2. Các khoản phải thu
2.4.1.3. Các khoản phải trả
2.4.1.4. Thời gian quay vòng tiền
2.4.3. Khả năng sinh lời
2.4.4. Sử dụng tài sản
2.4.5. Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.4.6. Hiệu quả sử dụng chi phí
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ GIẢI PHÁP MẠNG TIC
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.2.1. Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.1.2. Các khoản phải thu
3.2.2. Một số giải pháp sử dụng tài sản dài hạn
3.2.3. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.2.4. Tiết kiệm chi phí lãi vay
3.2.5. Tiến hành giảm chi phí và việc phân bổ hợp lý các khoản chi phí
3.2.6. Giải pháp khác
3.2.6.1. Nâng cao uy tín và chú trọng mở rộng thị trường kinh doanh công ty
3.2.6.2. Giải pháp về công tác quản lý và đào tại đội ngũ công nhân viên
3.2.6.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công ty
3.2.6.4. Chú trọng công tác phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan