[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Yên Sơn - Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Yên Sơn - Tuyên Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN CHO VAY TIÊU DÙNG
1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3. Những lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.3.1. Đối với ngân hàng
1.3.2. Đối với người tiêu dùng
1.3.3. Đối với nền kinh tế
1.4. Tầm quan trọng của cho vay tiêu dùng tại Việt Nam
1.5. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.5.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.5.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.5.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.6. Hiệu quả CVTD của NHTM
1.6.1. Khái niệm
1.6.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả CVTD
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.7.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng
1.7.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng
1.7.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng
1.8. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại các NHTM
1.8.1. Rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng
1.8.2. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng
1.9. Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng của các NHTM tại một số nước trên thế giới và bài học đối với các NHTM Việt Nam
1.9.1. Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng của các NHTM tại một số nước
1.9.2. Bài học đối với các NHTM Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH YÊN SƠN - TUYÊN QUANG
2.1. Tổng quan về NHNo&PTNT chi nhánh Yên Sơn- Tuyên Quang
2.1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam
2.1.2. Khái quát sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh Yên Sơn - Tuyên Quang
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh
2.1.4. Chức năng các phòng ban
2.1.5. Khái quát hoạt động kinh doanh
2.2. Một số vấn đề về cho vay tiêu dùng tại Việt Nam
2.3. Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam
2.4. Thực trạng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Yên Sơn - Tuyên Quang
2.4.1. Khái quát tình hình cho vay tiêu dùng
2.4.2. Quy trình cho vay tiêu dùng của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Yên Sơn - Tuyên Quang
2.4.3. Hiệu quả cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT Yên Sơn – Tuyên Quang giai đoạn 2008 - 2010
2.5. Đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Yên Sơn- Tuyên Quang
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH YÊN SƠN – TUYÊN QUANG
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Yên Sơn - Tuyên Quang
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng của NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT huyện Yên Sơn - Tuyên Quang nói riêng
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Yên Sơn - Tuyên Quang
3.2.1. Tăng cường công tác marketing ngân hàng
3.2.2. Cải tạo cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.3. Cải tiến quy chế cho vay tiêu dùng
3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ
3.2.6. Các giải pháp hỗ trợ khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan