[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Nguồn nhân lực và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.1.3 Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.1.4 Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.1.5 Nguyên tắc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2 Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.2.1 Căn cứ vào đối tượng đào tạo
1.2.1 Căn cứ vào nơi đào tạo
1.3 Tiến trình xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
1.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển
1.3.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển
1.3.4 Xác định chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo và phát triển
1.3.5 Lựa chọn và đào tạo giáo viên
1.3.6 Dự tính chi phí cho đào tạo và phát triển
1.3.7 Thiết lập quy trình đánh giá
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng chung đến quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.4.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt
2.1.2 Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt
2.1.3 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động của công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp Việt trong những năm gần đây
2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt
2.2.1 Các nhân tố bên ngoài
2.2.2 Các nhân tố bên trong
2.3 Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt
2.3.1 Một vài nét về thực trạng nguồn nhân lực và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam
2.3.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt
2.3.3 Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt.
2.4 Đánh giá, kết luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt
2.4.1 Phân tích SWOT
2.4.2 Nguyên nhân của những hạn chế (điểm yếu)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT
3.1 Định hướng về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt
3.1.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt
3.1.2 Tiến hành thực hiện, theo dõi, quản lý công tác đào tạo và phát triển
3.1.3 Đánh giá hiệu quả công tác
3.2 Đề xuất kế hoạch cụ thể về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty Cổ phần tập đoàn Công Nghiệp Việt giai đoạn 2014 – 2016
3.2.1 Mục tiêu cụ thể công ty cần đạt được trong giai đoạn 2014 – 2016
3.2.2 Kế hoạch đào tạo cụ thể cho giai đoạn 2014 – 2016
3.3 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty
3.3.1 Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo tại công ty
3.3.2 Xây dựng mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách hoàn thiện
3.3.3 Đổi mới phương pháp và hình thức đào tạo
3.3.4 Xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo.
3.3.5 Đầu tư cho cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên phục vụ công tác giảng dạy
3.3.6 Đầu tư chi phí cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.7 Đổi mới phương pháp và hình thức đào tạo
3.3.8 Hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng nhân lực sau đào tạo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan