[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ri tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ri tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kon Tum
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng
1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.1.2.3. Chức năng “tạo tiền
1.1.3. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.3.2. Hoạt động cấp tín dụng
1.1.3.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
1.1.3.4. Các hoạt động khác
1.1.4. Khái niệm tín dụng
1.1.5. Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng
1.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại
1.2.1.1. Khái niệm rủi ro
1.2.1.2. Các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại
1.2.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Các hình thức của rủi ro tín dụng
1.2.2.2. Nhận biết rủi ro tín dụng
1.2.2.3. Đo lường rủi ro tín dụng
1.2.2.4. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.2.2.5. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KON TUM
2.1. SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KON TUM
2.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kon Tum
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KON TUM
2.2.1. Hoạt động tín dụng – những kết quả đạt được
2.2.2. Tình hình nợ xấu
2.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kon Tum
2.2.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
2.2.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng
2.2.3.3. Một số nguyên nhân khác
2.2.4. Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kon Tum đã thực hiện
2.2.5. Đánh giá về thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kon Tum
2.2.5.1. Những thành công
2.2.5.2. Những điểm hạn chế
2.2.5.3. Nguyên nhân còn những điểm hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KON TUM
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KON TUM
3.1.1. Định hướng chung
3.1.1. Định hướng cụ thể
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA, HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
3.2.1. Nhóm các giải pháp phòng ngừa rủi ro
3.2.2. Nhóm các giải pháp phân tán rủi ro
3.2.3. Nhóm các giải pháp xử lý rủi ro
3.2.4. Các giải pháp về cán bộ tín dụng
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị với các cơ quan quản lý
3.3.2. Kiến nghị với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kon Tum
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan